Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill.

Selskapets samfunnsoppdrag er å tilby attraktive spill på en ansvarlig måte, hvor overskuddet skal gå til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til «retningslinjer for eierstyring av selskaper mv under Kulturdepartementets ansvarsområde».

I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet. Norsk Tipping rapporterer om sin miljø- og samfunnspåvirkning i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI).

I 2016 rapporterer foretaket etter versjon GRI-G4, nivå «Core». Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele årsrapporten. 

Oversikt over utviklingen i 2016

2016 har vært preget av et rekordstort overskudd, kundevekst, og styrking av selskapets ansvarlighetsplattform gjennom innføringen av totale tapsgrenser.

Utvidelser av Norsk Tippings spillportefølje gjør at omsetningen de siste årene har vokst fra år til år. I 2016 har det ikke vært vesentlige nylanseringer, men omsetningen påvirkes positivt av større førstepremiepotter enn tidligere år for eksisterende spill. Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 29,7 milliarder kroner i 2015 til 32 milliarder kroner i 2016.

Det er stor variasjon i spillenes egenskaper. Som følge av forskjellige premieandeler og stor grad av gjenspill av premier for enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter økte fra 7,2 milliarder kroner i 2015 til 7,7 milliarder kroner i 2016. Dette representerer en vekst på 6 prosent. Overskuddet vokste fra 4,5 milliarder kroner til 5 milliarder kroner, en vekst på 12 prosent fra året før.

Lotterispill representerer den største andelen av omsetningen og står i 2016 for 65 prosent av selskapets netto spillinntekter. Dette er en vekst fra 62 prosent i 2015. Veksten har sammenheng med endringer i VikingLotto som har gitt mer attraktive premier.

Dette har gitt økt interesse hos kundene og økt omsetning. Lotterispillene er selskapets største spillkategori målt i netto spillinntekter, og det er viktig at disse produktene er attraktive for kundene. Den overordnede utviklingen vurderes som positiv. Utviklingen kan tyde på at selskapet lykkes med å kanalisere spillelysten til et regulert tilbud med mål om å forebygge negative konsekvenser av pengespillene.

Det er fortsatt en stigende omsetning for nettbaserte spill. Denne kategorien økte med 19 prosent fra 2015. På tross av at Norsk Tipping har enerett for pengespill på nett i Norge, er det i realiteten en sterk konkurranse i markedet for nettbaserte kasinospill og sportsspill, og det er en betydelig andel av omsetningen som foregår hos ikke-regulerte tilbydere.

Norsk Tipping har en bred spillportefølje som inkluderer lotterier, skrapespill, sportsspill, terminalspill (Multix og Belago) og nettbaserte spill. Dette gjør at forholdene ligger meget godt til rette for at selskapet kan ivareta sin oppgave på en best mulig måte gjennom et bredt tilbud som svarer til de fleste sine behov.

Digitaliseringen av samfunnet har en betydelig påvirkning på Norsk Tipping. Moderne og brukervennlige digitale løsninger for levering av spill via pc, nettbrett og mobil blir stadig mer vesentlig for å tilfredsstille kundenes ønsker.

Fortsatt er det likevel slik at over halvparten av selskapets omsetning skjer via fysisk handel, og selskapet har derfor gjennomført en oppgradering av løsninger og interiør hos kommisjonærene. De nye løsningene har et moderne uttrykk og gir mulighet for å erstatte papirbasert kommunikasjon med digitale løsninger via skjermer, hvor det er større mulighet for å formidle relevant og aktuelt innhold.

Digitaliseringen av samfunnet har en betydelig påvirkning på Norsk Tipping. Moderne og brukervennlige digitale løsninger for levering av spill via pc, nettbrett og mobil blir stadig mer vesentlig for å tilfredsstille kundenes ønsker.

Fortsatt er det likevel slik at over halvparten av selskapets omsetning skjer via fysisk handel, og selskapet har derfor gjennomført en oppgradering av løsninger og interiør hos kommisjonærene. De nye løsningene har et moderne uttrykk og gir mulighet for å erstatte papirbasert kommunikasjon med digitale løsninger via skjermer, hvor det er større mulighet for å formidle relevant og aktuelt innhold.

Norsk Tipping omsatte i 2016 for 13,9 milliarder kroner gjennom digitale kanaler. En stor del av denne omsetningen kommer fra nettspillene som ble lansert i 2014 (Instaspill). For de øvrige spillene utgjorde omsetningen i digitale kanaler 6,2 milliarder kroner, en vekst på 25 prosent fra 2015.

Veksten i omsetningen i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet for selskapet, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene. Videreutvikling innenfor digitale kanaler er et satsingsområde for selskapet også i kommende periode.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av Norsk Tippings overskudd. I takt med økt omsetning og som følge av at stadig flere spillere knytter seg til Grasrotandelen, vokser beløpet som fordeles direkte av spillerne. I 2016 fordelte spillerne 447 millioner kroner til lag og foreninger via Grasrotandelen. Ved årsskiftet var over en million kunder tilknyttet Grasrotandelen.

I oktober 2016 tiltrådte Åsne Havnelid som administrerende direktør. Havnelid erstattet Torbjørn Almlid, som har bekledt rollen fra 2009. Styret vil takke Almlid for bidraget til Norsk Tippings utvikling i en spennende periode for selskapet.

Ansvarlig spillvirksomhet

Norsk Tippings virksomhet hviler på selskapets evne til å forebygge uønsket spilleatferd. Selskapet vier stor oppmerksomhet til å kunne tilby attraktive spill innenfor ansvarlige og trygge rammer for kundene. Dette gjennomsyrer både virksomheten som helhet og de produkter og tjenester selskapet tilbyr.

I oktober 2016 lanserte Norsk Tipping et nytt og banebrytende system for tapsgrenser. Som første spillselskap i verden etablerte selskapet tapsgrenser på tvers av alle spill. Alle spillere som spiller risikoutsatte spill må sette egne grenser for sitt maksimale tap. Dette gir spillerne økt bevissthet og bedre mulighet til å styre sin spilleatferd. I tillegg til at alle må sette personlige grenser er det satt et maksimalt nivå for hvor mye hver enkelt spiller kan tape i løpet av en måned. Dette er et ekstra sikkerhetsnett for å begrense tap for de mest utsatte spillerne. Etter at de nye verktøyene ble etablert har andelen omsetning fra spillere med høy risiko for å utvikle problematisk spilleatferd blitt redusert.

Norsk Tipping samarbeider med forskningsmiljøer innen spill og spilleatferd for å gi økt innsikt i forhold som kan påvirke problematisk spilleatferd. Selskapet har et mål om å være blant de ledende spillselskapene i verden innenfor spillansvar.

Kostnadsutviklingen

Både styre og eier retter stor oppmerksomhet mot å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte. Dette innebærer at selskapet ikke er profittmaksimerende, men at virksomheten skal gjennomføres på en mest mulig effektiv måte.

Selskapet følger opp andelen av netto spillinntekter som går til gode formål, og har som mål at denne skal øke over tid. Det ble etablert et kostnadseffektiviseringsprogram i 2015, og dette programmet er videreført med nye tiltak og områder i 2016. Det er identifisert flere områder med potensial for kostnadseffektivisering, og effektene av dette er blant årsakene til at kostnader målt som andel av netto spillinntekter i 2016 er lavere enn tidligere år.

 

Balanse

Ved utgangen av 2016 var selskapets totalbalanse på 5,95 milliarder kroner og egenkapitalandelen 6,1 prosent. Tilsvarende tall i 2015 var 5,2 milliarder kroner og 4,1 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 214 millioner kroner pr 31.12.2016.

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket på grunn av aktiviteten det påfølgende året.

Basert på det ekstraordinært gode resultatet for året er det overført 150 millioner kroner til annen egenkapital. Styrkingen av egenkapitalen legger til rette for en mer stabil og forutsigbar utvikling i utbetaling til overskuddsformålene over tid.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser, medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling på tross av lav egenkapitalandel. Styrets vurdering er at dette på kort sikt fortsatt vil være gjeldende, selv om det kan komme eventuelle endringer i regulering av spillmarkedet.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier har økt med 0,4 milliarder kroner fra forrige år. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2016 utgjorde 5,4 milliarder kroner mot 4,7 milliarder kroner i 2015, en vekst på 16 prosent. Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler er høyere enn i 2015. Dette forklares først og fremt ved at selskapet i 2016 investerte betydelig i nye interiørløsninger hos kommisjonærene.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og mindre beholdninger i utenlandsk valuta og er således i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig.

Selskapet har en løpende oppfølgning av utestående fordringer og tiltak ved manglende betaling iverksettes umiddelbart for å redusere risiko for tap. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2016. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 4,9 milliarder kroner. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

 

Fortsatt drift

 

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak.

Det største prosjektet i 2016 har vært utvikling og innføring av totalgrenser for kundene. Dette prosjektet har lagt beslag på mye ressurser, i tillegg til at tekniske avhengigheter har begrenset aktiviteten innenfor øvrige områder. Utover dette har selskapet kontinuerlig aktivitet knyttet til videreutvikling av digitale salgsløsninger for internett og mobil.

Mindre produktendringer for Eurojackpot og VikingLotto har fått positiv effekt gjennom mer attraktive premier for kundene. Dette er eksempler på hvordan også mindre forbedringer innenfor eksisterende produktportefølje kan gi gode resultater. I tillegg er det lansert nye løsninger for andelslag hos kommisjonærene.

I 2016 har selskapet etablert et utviklingssamarbeid med flere andre europeiske spillselskap. Formålet med samarbeidet er å høste skalafordeler innenfor områder som digital utvikling og innovasjon, drift og erfaringsutveksling.

Framtidig utvikling

Norsk Tippings gjeldende drifts- og rammebetingelser gir et godt grunnlag for videre utvikling. I desember 2016 la regjeringen frem en stortingsmelding om pengespillpolitikk. Regjeringen argumenterer for å videreføre dagens modell på pengespillfeltet slik at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto fremdeles skal ha enerett på å tilby pengespill. I meldingen konkluderer regjeringen at det ikke er aktuelt å innføre en lisensordning for utenlandske pengespillselskap.

Stortingsmeldingen utgjør et verdibasert valg til det beste for det norske samfunnet, og legger et godt grunnlag for framtidig utvikling av Norsk Tipping, og reduserer samtidig usikkerheten som har vært knyttet til regulering av dette området etter at flere sider av pengespillområdet har vært utredet de siste årene.

Norsk Tipping vil fortsette å videreutvikle selskapets produkter og løsninger i tråd med selskapets samfunnsoppdrag om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud hvor overskuddet går til gode formål.

Samfunnsansvar

For Norsk Tipping er det viktig å bidra til et bærekraftig samfunn der det tas hensyn til hvordan verdier skapes i et langsiktig perspektiv.

Selskapet identifiserte i 2016 de mest vesentlige samfunnsansvarstemaene for selskapet. Områdene som ble identifisert var etikk og anti-korrupsjon, økonomisk kriminalitet, åpenhet og interessentdialog, og forebygging av spilleproblemer. Norsk Tipping foretok også en gjennomgang av status for samfunnsansvarsarbeidet i selskapet opp mot innholdet i eierskapsmeldingen 2013-2014.

Sammen med Norsk Tippings styringssystem for samfunnsansvar opp mot internasjonale standarder dannet dette grunnlaget for en ny policy for samfunnsansvar. Policyen og tilhørende retningslinjer setter rammene for hvordan etikk og miljø- og samfunnsmessige hensyn skal integreres i virksomheten. Den overordnede målsettingen i policyen er at Norsk Tipping skal ta ansvar for den påvirkningen selskapet har på samfunn, mennesker og miljø.

I 2017 skal selskapet jobbe med implementering av policyen i hele organisasjonen.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og ønsker å ha en inkluderende bedriftskultur preget av mangfold. Selskapet har et mål om en mer balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Denne målsetningen er i tråd med formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes skal være målrettet og skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2020 og de årlige virksomhetsplanene. Selskapet har en målsetting om å forbedre effektivitet og endringsevne i organisasjonen, og har i 2016 jobbet med økt digitalisering og har blant annet innført nytt rammeverk (SAFe) for effektive og smidige arbeidsprosesser i IT-utviklingsarbeidet.

Selskapets toppledergruppe består av 50 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 32 prosent, mens 37 prosent av totalt 408 fast ansatte er kvinner.

Sykefraværet var på 3,7 prosent i 2016. Det er ikke registrert fraværsskader i 2016.

 

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene. Selskapet har kontinuerlig oppmerksomhet på omfanget av slikt materiell, og selskapet vurderer stadig hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell.

I 2016 er omfanget av spillmateriell redusert med 16 prosent sammenlignet med året før. Oppgraderingen av interiør hos kommisjonærene inkluderer nye elektroniske kommunikasjonsflater. Dette gir mulighet til bedre kommunikasjon til kundene samtidig som papirmengden reduseres.

For 2016 er selskapets co2- utslipp beregnet til totalt 382 tonn co2. Tilsvarende tall for 2015 var 369 tonn. Utslippene knytter seg først og fremst til reisevirksomhet for selskapets ansatte, i tillegg til utslipp knyttet til strømforbruk, lys og varme. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere co2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken.

 

Anvendelse av årsresultatet

Som følge av endring i pengespilloven inngår helse- og rehabiliteringsformål i tippenøkkelen fra 2016.

Disponeringen til posten «tiltak mot spilleavhengighet» redusert fra 15 mill.kr i 2015 til 6 mill.kr i 2016 etter dialog med Kulturdepartementet. Reduksjonen begrunnes med at det er tilgjengelige midler fra tidligere år som ikke er benyttet. Samlet vil tilgjengelige midler for tiltak mot spilleavhengighet være på nivå med fjorårets disponering.

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2016 er på 214 millioner kroner. 

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Styrets beretning - Anvendelse av årsresultat
Tippenøkkelen4 336 mill.kr
Grasrotandelen447 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål63 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet6 mill.kr
Overført til annen egenkapital150 mill.kr
Sum overskuddsdisponering5 002 mill.kr

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Bjørn Maaseide

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Kjersti Langseth

Kari Skeidsvoll Moe

Åsne Havnelid

Administrerende direktør
X