Nøkkeltall

Norsk Tipping har et tredelt samfunnsoppdrag. Selskapet skal levere et ansvarlig spilltilbud, et attraktivt spilltilbud og overskudd til gode formål. Effektiv ressursutnyttelse er en grunnleggende forutsetning for å gi et størst mulig overskudd til gode formål innenfor rammene for et ansvarlig og attraktivt spilltilbud.

Hovedtall i mill. kr. der annet ikke er oppgitt​

Året 2016 - Nøkkeltall
2016201520142013201220112010200920082007
Spillinntekter32 02929 74226 91121 64119 24516 21914 75012 57510 57810 388
Netto spillinntekter 1)7 6807 2346 7266 3606 3015 8085 5885 2534 9644 878
Salgsprovisjoner828847823833836786776748713714
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter10,8 %11,7 %12,2 %13,1 %13,3 %13,5 %13,9 %14,2 %14,4 %14,6 %
Driftsresultat 2)4 9834 4274 1343 8623 9383 5583 4723 1453 0542 993
Driftsmargin64,9 %61,2 %61,5 %60,7 %62,5 %61,3 %62,1 %59,9 %61,5 %61,3 %
Årsresultat 2)5 0024 4854 2153 9464 0393 6263 5563 2353 2943 178
Resultatgrad i % av netto omsetning65,1 %62,0 %62,7 %62,0 %64,1 %62,4 %63,6 %61,6 %66,3 %65,1 %
Antall ansatte 31.12408404406381362366367360349322

1) Spillinntekter fratrukket premier
2) Ekskl. avvikling av premiefond i 2010 med 392 mill.kr.

Ambisjonen om at Norsk Tipping skal ha effektiv drift er nedfelt både i selskapets vedtektsfestede formål og i regjeringens eierskapsmelding. Dette er en god og nødvendig, men samtidig krevende ambisjon. Selskapet opererer i omgivelser som er i endring og utvikling, og som gjør at selskapet må videreutvikle og fornye både spillporteføljen og salgskanalene for å befeste posisjonen som moderne og attraktive i et kundeperspektiv.

Samtidig er ansvarlighet en grunnleggende del av selskapets aktivitet.  Dette betyr både tiltak som gir kunden innsikt i egen spilleatferd, og tiltak som gir selskapet anledning til å begrense omfanget av spilleatferd som kan skape problemer for utsatte kundegrupper. Dette er forhold som er en iboende del av selskapets operasjon, og som krever at det investeres i innovasjon og utvikling og i stadig mer avanserte ansvarlighetsverktøy.

Det er derfor en forutsetning at selskapet utnytter sine midler og ressurser på en kostnadseffektiv måte, slik at denne utviklingen kan skje på en måte som gir en god balanse mellom kostnads- og inntektsutvikling.

Figuren over viser utviklingen i Norsk Tippings overskudd (eksklusiv finansinntekter) fra 2007 til 2016. I tillegg framkommer kostnadene som andel av netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier).

Selskapet har gjennom femårsperioden 2012–16 innført flere tiltak som hver for seg har hatt betydelige utslag med tanke på selskapets kostnadsstruktur eller andre effektivitetsforhold, inklusive;

-Innføringen av Liveoddsen som spill har medført et økt behov for økt bruk av turnus og lengre åpningstider for selskapets spill.

-Innføringen av nettbaserte kasinospill med dedikerte utviklingsmiljøer og lengre åpningstider for selskapets spill.

-Utviklingen av spillet Nabolaget som over flere år har medført betydelige kostnader og lagt beslag på utviklingskapasitet.

-Innføringen av ulike ansvarlighetstiltak og -verktøy som over tid har økt kompleksiteten i selskapets spilloperasjon, samtidig som de har en omsetningsdempende effekt.

Dette er eksempler på tiltak som påvirker selskapets kostnadsstruktur og effektivitetsmålinger. Det er likevel slik at selskapet gjennom den samme femårsperioden har redusert kostnadsandelen som måler forholdet mellom kostnader og netto spillinntekter fra 37,5 % i 2012 til 35,1 % i 2016.

Dette er en klar indikasjon på at selskapet har lykkes med å effektivisere og forbedre driftsoperasjonen gjennom perioden, og samtidig evnet å prioritere nødvendig innovasjon og utvikling. Parallelt med dette har utbetalingene til overskuddsformålene steget.

I perioden frem mot 2020 og videre, forventer selskapet at behovet for innovasjon og fornyelse fortsatt vil være til stede i betydelig grad. Selskapet skal videreføre og forsterke arbeidet med å effektivisere den daglige driften slik at det blir handlingsrom for tilstrekkelig innovasjon og utvikling, samtidig som selskapet oppfyller ambisjonene i selskapets vedtektsfestede formål og i Regjeringens eierskapsmelding.

Den langsiktige utviklingen viser at Norsk Tipping på tross av etablering av nye produkter og tjenester har lyktes i å opprettholde et relativt stabilt nivå på kostnadene som andel av netto spillinntekter, og i 2016 er denne vesentlig redusert. Dette innebærer at selskapet har styrket sin kostnadseffektivitet gjennom perioden.

 *Positiv engangseffekt av avvikling av premiefond i 2010 på 392 millioner kroner er holdt utenfor.


 

X