Årsregnskap

Resultatregnskap

Årsregnskap - Resultatregnskap - V2
Beløp i mill. krNote20162015
Driftsinntekter 
Spillinntekter   1 32 029 29 742
Andre driftsinntekter 10 28
Sum driftsinntekter 32 039 29 770
Driftskostnader
Premieandeler 24 349 22 508
Spillprovisjoner 828 847
Lønns- og personalkostnader2 383 385
Avskrivninger og nedskrivninger5 234 279
Andre driftskostnader 2, 3 1 262 1 324
Sum driftskostnader 27 056 25 343
DRIFTSRESULTAT 4 9834 427
Finansinntekter4 40 65
Finanskostnader4 21 7
ÅRSRESULTAT 13 5 002 4 485
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen 4 336 3 785
Grasrotandelen 447 394
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering* -  231
Bingoentreprenørenes overskuddsformål 63 59
Tiltak mot spilleavhengighet 6 15
Overført til annen egenkapital 150 0
Sum disponert 5 002 4 485

*Helse- og rehabiliteringsformål inngår fra 2016 i Tippenøkkelen

Balanse

Eiendeler

Årsregnskap - Balanse - Eiendeler
Beløp i mill. krNote20162015
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler5 186  240 
Sum immaterielle eiendeler 186  240 
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 234  232 
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr5 369  353 
Sum varige driftsmidler 603  585 
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper 6 1  1 
Investering i tilknyttede selskaper6 32  32 
Andre langsiktige fordringer8 31  34 
Sum finansielle anleggsmidler 64  67 
Sum anleggsmidler 853  892 
Omløpsmidler
Varer9 0  0 
Fordringer
Kommisjonærfordringer10 100  122 
Andre fordringer11 101  184 
Sum fordringer 201  306 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 17 4 899  4 037 
Sum omløpsmidler 5 101  4 342 
SUM EIENDELER 5 954  5 234 

Egenkapital og gjeld

Årsregnskap - Balanse - Egenkapital og gjeld
Beløp i mill. krNote20162015
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 
Innskutt egenkapital
Aksjekapital12 0,2  0,2 
Sum innskutt egenkapital 0,2  0,2 
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond13 150  150 
Investeringsfond13 9  9 
Annen egenkapital13 205  55 
Sum opptjent egenkapital 364  214 
Sum egenkapital 364  214 
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser16 109  87 
Sum avsetning for forpliktelser 109  87 
Sum langsiktig gjeld 109  87 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 165  109 
Premieforpliktelser 129  70 
Forskuddsbetalt innsatsbeløp 171  220 
Skyldige offentlige avgifter 31  30 
Annen kortsiktig gjeld14 673  681 
Restoverskudd til utbetaling15 4 312  3 823 
Sum kortsiktig gjeld 5 481  4 933 
Sum gjeld 5 589  5 020 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 954  5 234 

Linda Bernander Silseth

Styrets leder

Bjørn Maaseide

David Hansen

Anne Lise Meyer

Bjørn Vidar Mathisen

Kjersti Langseth

Kari Skedsvoll Moe

Åsne Havnelid

Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Årsregnskap - Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. krNoter20162015
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat 5 0024 485
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler500
Ordinære avskrivninger5234242
Nedskrivning anleggsmidler5036
Endring i kommisjonærfordringer1023-120
Endring i andre kortsiktige fordringer, omløpsmidler og varelager118328
Endring i leverandørgjeld57-28
Endring i pensjonsforpliktelser162120
Endring i andre langsiktige fordringer34
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter5 4224 670
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler00
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler5-198-110
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-198-110
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nettoendring i kortsiktig gjeld0-9
Nettoendring i annen egenkapital00
Utbetalinger og avsetninger -4 363-4 233
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-4 363-4 242
Netto endring i kontanter 862317
Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse4 0373 720
Beholdning av kontanter ved periodens slutt4 8994 037

Norsk Tipping AS bruker den indirekte modellen ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen.

X