GRI-index

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-1 En uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker Adm. direktør
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-3 Organisasjonens navn Norsk Tipping  
G4-4 De viktigste merkevarene, produktene og/eller tjenestene Våre spill  
G4-5 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor Hamar, Norge  
G4-6 Antall land organisasjonen er virksom i Norge  
G4-7 Eierskap og juridisk selskapsform Årsberetning fra styret  
G4-8 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i (fordelt på geografi, næringssektorer og type kunder/mottakere) Spillmarkedet, Statistikk  
G4-9 Den rapporterende organisasjonens størrelse Nøkkeltall, Våre spill, Årsregnskap  
G4-10 Antall ansatte ift arbeidskontrakt og kjønn. Antall fast ansatte ift. type ansettelse og kjønn. Antall ansatte per region og kjønn. Statistikk  
G4-11 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektiv forhandlingsavtale Ca. 59 prosent  
G4-12 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Leverandører  
G4-13 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap Årsberetning fra styret  
G4-14 Hvorvidt og hvordan føre-var-prinsippet er ivaretatt av organisasjonen. Ansvarlig  
G4-15 Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen har underskrevet eller bifaller. Ansvarlig  
G4-16 Medlemskap nasjonalt eller internasjonalt der organisasjonen har en rolle i styrende enhet eller deltar i prosjekter eller komiteer. Ansvarlig  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-17 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter Regnskapsprinsipper  
G4-18 Prosess som er gjennomført for å definere rapportens innhold og avgrensninger. Ansvarlig (Samfunnsoppdrag og samfunnsansvar)  
G4-19 Oversikt over alle vesentlige områder som er identifisert i prosessen for å avgrense rapportens innhold Ansvarlig (Samfunnsoppdrag og samfunnsansvar)  
G4-20 Omfang og betydning av alle vesentlige områder i organisasjonen Ansvarlig (Samfunnsoppdrag og samfunnsansvar)  
G4-21 Omfang og betydning av vesentlig områder utenfor organisasjonen Ansvarlig (Samfunnsoppdrag og samfunnsansvar)  
G4-22 Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering Ingen  
G4-23 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder avgrensinger og vesentlig omfang Ingen  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-24 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
G4-25 Hvordan organisasjonen velger relevante interessenter Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
G4-26 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppe. Ansvarlig (Åpenhet og dialog), Ansvarlig (Samfunnsoppdrag og samfunnsansvar)  
G4-27 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, inkludert Norsk Tippings respons. Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-28 Rapporteringsperiode 2016  
G4-29 Dato for utgivelse av forrige rapport Årsrapport 2015  
G4-30 Rapporteringsfrekvens Årlig  
G4-31 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet silje-bye.vangen@norsk-tipping.no  
G4-32 Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå GRI G4 Core  
G4-33 Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen. Ikke eksternt verifisert  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-34 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Eierstyring og selskapsledelse  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. Eierstyring og selskapsledelse  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-EC1 Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon Overskudd  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Klima
G4-EN15 Direkte klimagassutslipp (scope 1) Statistikk (Miljø)  
G4-EN16 Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2) Statistikk (Miljø)  
G4-EN17 Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) Statistikk (Miljø)  
Utslipp og avfall
G4-EN23 Totalvekt på avfall etter type og disponeringsmetode Statistikk (Miljø)  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Sysselsetting
G4-LA1 Totalt antall nyansatte og turnover etter aldersgruppe, kjønn og region. Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere)  
Arbeidsmiljø og sikkerhet
G4-LA6 Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte dødsfall, etter region og kjønn. Medarbeidere Det ble ikke registrert yrkesrelaterte skader i 2016.
Mangfold og likestilling
G4-LA12 Sammensetning av styrende organer og oversikt over ansatte fordelt på kjønn, aldersgruppe, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold. Medarbeidere, Styret, Statistikk (Medarbeidere)  
Lik godtgjørelse til kvinner og menn
G4-LA13 Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter stillingskategori, hensyntatt lokasjonsstørrelse. Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere)  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Anti-korrupsjon
G4-SO3 Antall og prosentandel av driftsoperasjoner vurdert med hensyn til anti-korrupsjon og vesentlige identifiserte risikoer Ansvarlig (Anti-korrupsjon og misligheter)  
G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring I retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon Ansvarlig (Anti-korrupsjon og misligheter)  
G4-SO5 Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak Ingen tilfeller  
Konkurranseatferd
G4-SO7 Antall rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, kartell- og monopolvirksomhet, samt opplysninger om utfallet av sakene. Ingen tilfeller  
Compliance
G4-SO8 Sanksjoner som følge av brudd på lover og regler om konkurransehemmende oppførsel Ingen tilfeller  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Kunders helse og sikkerhet
G4-PR1 Andel av betydelige produkt- og tjenestekategorier som vurderes for forbedring av helse- og sikkerhetsaspekter Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
G4-PR2 Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for helse- og sikkerhetseffekter av produkter og tjenester i løpet av sin livssyklus, etter type utfall Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
Produkt- og tjenestemerking
G4-PR3 Type produkt og tjenesteinformasjon som kreves av organisasjonens rutiner for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, og prosentandel av produkt- og tjenestekategorier underlagt slike informasjonskrav Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
G4-PR4 Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, etter type utfall Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
G4-PR5 Resultater fra undersøkelser om kundetilfredshet Attraktiv (Solid omdømme)  
Kommunikasjon og markedsføring
G4-PR6 Salg av forbudte eller omstridte produkter Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
G4-PR7 Totalt antall tilfeller av brudd på regler og frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, markedsføring og sponsing, etter type utfall Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
Personvern
G4-PR8 Totalt antall dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata Ingen tilfeller  
Compliance produktansvar
G4-PR9 Pengeverdi på bøter for brudd på lover og forskrifter som gjelder framstilling og bruk av produkter og tjenester. 0  
GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
1 Henvendelser til Hjelpelinjen Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
2 Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %) Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
3 Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorier Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
4 Bidrag til forskning Ansvarlig (En attraktiv og ansvarlig spilltilbyder)  
X