Norsk Tippings leverandører

Norsk Tipping handlet i 2016 varer og tjenester for cirka 1,5 milliarder kroner. Innkjøpene varierer i omfang og kompleksitet – og det handles inn hos lokale, nasjonale og internasjonale leverandører.

Eksempler på hva selskapet handler inn er spillsystemer, IT infrastruktur, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester og tv-produksjon. Omtrent 90 prosent av selskapets innkjøp foretas hos norske leverandører.

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

Selskapet har i 2016 ikke mottatt klager eller sanksjoner som følge av overtredelse av regelverket.

Organisering

Fra 2016 ble en ny driftsmodell for innkjøp innført. Selskapets innkjøp er fordelt på sju kategorier og totalansvaret er lagt til sentral innkjøpsenhet. Fem av sju kategorier er implementert i løpet av 2016. Kategorienes sammensetning er hovedsakelig valgt ut fra et leverandørperspektiv, men med enkelte tilpasninger til interne innkjøpsmønstre. Kategorienes sammensetning er gjenstand for kontinuerlig vurdering.

For de fem implementerte kategoriene er det utarbeidet kategoriplaner, hvor hensynet til samfunnsansvar er forsterket. Med nytt regelverk gjeldende fra 1.1.17 er ikke-anskaffelserettslige hensyn ytterligere forsterket. Selskapets leverandører er klassifisert og i løpet av 2017 vil området samfunnsansvar være et tema i utvalgte leverandørmøter.

Kategoristyring har allerede i implementeringsåret gitt synlige effekter i form av mer effektive prosesser og konkrete besparelser i avtaleforhold.

Etikk og samfunnsansvar i innkjøpene

Fra 1.1.17 er det ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, der hensynet til ikke-anskaffelsesrettslige forhold er tydeligere enn tidligere. Nytt regelverk er grundig gjennomarbeidet og endringene reflektert i policy, retningslinjer, rutiner og malverk.

I 2017 vil Norsk Tipping velge ut enkeltområder/eventuelt kategorier for oppfølging. Arbeidet med å definere kriterier og oppfølgingsregimer er igangsatt.

X