Overskuddet vårt beriker samfunnet, støtter frivilligheten og gir liv til lokale drømmer.

Les mer

Overskudd = penger i arbeid

2016 ble et nytt rekordår for Norsk Tipping, og overskuddet passerte for første gang fem milliarder kroner. Det er en økning på over ni prosent fra året før.

 

2016 ble også året der Grasrotandelen registrerte sin giver nummer én million, og ordningen kommer nå over 30 000 grasrotmottakere til gode. 447 millioner kroner ble overført direkte til spillernes egne utvalgte lag og foreninger.

Fordeling av 2016-overskuddet:

  • Tippenøkkelen: 4 336 000 000 kroner
  • Grasrotandelen: 447 000 000 kroner
  • Bingoentreprenørenes overskuddsformål: 63 000 000 kroner
  • Tiltak mot spilleavhengighet: 6 000 000 kroner
  • Overført til annen egenkapital: 150 000 000 kroner
  • Sum disponert: 5 002 000 000 kroner

Norsk Tippings overskudd blir disponert slik:

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10.

Tippenøkkelen: Cirka 86 prosent av det totale overskuddet, går inn i den såkalte tippenøkkelen. Det er Stortinget som legger føringene for fordelingen. Fra 2016 tilfaller 6,4 prosent helseformål gjennom Extrastiftelsens prosjekter. De resterende midlene fordeles mellom idrettsformål (64 prosent), kulturformål (18 prosent) og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 prosent). I overskuddet fra 2016 utgjør tippenøkkelen 4,336 milliarder kroner.

Grasrotandelen: Ordningen gir spillerne mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Et beløp tilsvarende fem prosent av grasrotgiverens spillinnsats, gis til spillernes egne valgte mottakere, som er lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret. I 2016 utgjorde dette 447 millioner kroner. Over en million av Norsk Tippings to millioner registrerte spillere har valgt seg en grasrotmottaker. Det er registrert cirka 30 000 grasrotmottakere i Frivillighetsregisteret. I stortingsmeldingen "Alt å vinne" som ble publisert i desember, foreslås det en økning i Grasrotandelen fra fem til sju prosent, noe som vil bidra til å styrke denne ordningen med anslagsvis 160-200 millioner kroner per år.

Bingoentreprenørenes overskuddsformål: Belago er Norsk Tippings spillterminaler plassert i bingohaller. En del av overskuddet fra disse skal gå til lokale formål. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til. I 2016 ble overskuddet fra Belago-automatene på 63 millioner kroner. 

Tiltak mot spilleavhengighet: Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer finansieres av spillemidler. Dette formålet blir tildelt 6 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd i 2016. Posten ble redusert fra 15 millioner i 2015 til 6 millioner i 2016 etter dialog med Kulturdepartementet. Reduksjonen begrunnes med at det er tilgjengelige midler fra tidligere år som ikke er benyttet. Samlet vil tilgjengelige midler for tiltak mot spilleavhengighet være på nivå med fjorårets disponering.

Andre formål: Basert på det ekstraordinært gode resultatet overføres 150 millioner kroner til annen egenkapital. Dette legger til rette for en mer stabil og forutsigbar utvikling i utbetaling til overskuddsformålene over tid.

Totale driftsinntekter

32 mrd. kroner 

Premier til spillerne

24,4 mrd. kroner 

Netto spillinntekter*

7,7 mrd. kroner *Spillinntekter fratrukket premier

Driftskostnader

2,7 mrd. kroner

Overskudd til gode formål

5 mrd. kroner

 

Norsk Tippings verdiskaping

Siden 1948 har overskuddet fra Norsk Tipping blitt tildelt gode formål. Til sammen dreier dette seg om 135 milliarder kroner (prisjustert) som har kommet det norske samfunn og den norske frivilligheten til gode i snart 70 år.

Kravet til Norsk Tipping er at samfunnsoppdraget skal løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte slik at mest mulig av selskapets omsetning skal gå tilbake til små og store organisasjoner og foreninger i hele vårt langstrakte land.

Til tross for at økende kompleksitet i selskapets spillportefølje og lansering av nye produkter har påvirket kostnadsbildet, har selskapet gjennom den samme femårsperioden redusert kostnadsandelen som måler forholdet mellom kostnader og netto spillinntekter fra 37,5 prosent i 2012 til 35,1 prosent i 2016. Dette er en klar indikasjon på at selskapet har lyktes med å effektivisere og forbedre driftsoperasjonen gjennom perioden, og samtidig evnet å prioritere nødvendig innovasjon og utvikling. Parallelt med dette har utbetalingene til overskuddsformålene steget.

Overskuddet fra Norsk Tipping disponeres og fordeles av Kulturdepartementet. Dette er midler som representerer en viktig verdi for norske lokalsamfunn, og bidrar til å stimulere til aktivitet og sosial utfoldelse. Lokale virksomheter leverer tjenester og produkter til anlegg som realiseres gjennom spillemidlene.

Norsk Tippings verdiskapning Tall oppgitt i millioner

Overskudd - Norsk Tippings Verdiskapning
Verdiskapning20162015
Netto inntekter *)77307327
Driftskostnader23452457
Lønnskostnader383385
Kapitalkostnader00
Overskudd til eier **)48524485
Tilbakeholdt verdi1500

*) Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier

**) Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill

X